Laotien


Laotien

Lao (langue)

Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes, voir Lao.
Lao
ພາສາລາວ [pha:sa:la:w]
Parlée au Laos
Région Asie du Sud-Est
Nombre de locuteurs environ 3 millions
Typologie SVO [1] Isolante
Classification par famille
(Dérivée de la classification SIL)
Statut officiel
Langue officielle de Laos
Codes de langue
IETF (en) lo
ISO 639-1 lo
ISO 639-2 lao
ISO/DIS 639-3 (en) lao
SIL NOL
Échantillon

Article premier de la Déclaration des Droits de l'Homme (voir le texte en français)

 • ມະນຸດທຸກຄົນເກີດມາມີກຽດສັກສີ, ສິດທິ, ເສຣີພາບແລະຄວາມສເມີພາບເທົ່າທຽມກັນ. ທຸກໆຄົນມີເຫດຜົນແລະຄວາມຄິດຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວຂອງໃຜຂອງມັນ, ແຕ່ວ່າມະນຸດທຸກໆຄົນຄວນປະພຶດຕໍ່ກັນຄືກັນກັບເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ.<-- Est-il possible d'ajouter des espaces dans cette ligne ? -->
 • Translitération : Manut thuk khôn kœ̄t māmīkẏat sâk sī, sitthi, sēlī phôp læ khwôm smœ̄ phôp thàw thẏam kân. Thuk thuk khôn mīhēt phôn læ khwômkhit khwôm hian swàn tôw khɔ̄̄ṅ phai khɔ̄ṅ mân, tǣ̀vồ manut thuk thuk khôn khwan paphʉt tàṁ kân khʉ̄ kân kâp pianốy nɔ̄́ṅ kân.

Le lao (ລາວ) est une langue du groupe taï de la branche dite « kam-taïe » de la famille des langues taïes-kadaïes. Il est la langue officielle du Laos.

D'un point de vue linguistique, le lao est directement apparenté au thai isan parlé dans la région nord-est de la Thaïlande (raison pour laquelle on appelle aussi cette langue « thaï du Nord-Est »), et fait avec celle-ci partie d'un sous-groupe des langues tai, dit « lao-phutai ». Le thai isan et le lao sont suffisamment proches pour que des deux côtés de la frontière entre les deux pays, ils forment un continuum linguistique.

Le thaï proprement dit, langue officielle de la Thaïlande sous le nom de « thaïlandais », appartient à un autre sous-groupe appelé « chiang saeng » (du nom d'une localité située dans le Triangle d'or dans le nord de la Thaïlande).

Il n'y a pas intercompréhension entre les locuteurs du thaï et ceux du lao. On ne peut donc dire que le thaï et le laotien sont ce qu'on appelle des langues ausbau l'une par rapport à l'autre.

La langue lao (ພາສາລາວ passa lao) peut être divisée en cinq dialectes différents selon la région :

Le lao de Vientiane est globalement bien compris dans tout le pays.

Sommaire

Tons

Le lao de Vientiane a six tons : bas, médian, haut, ascendant, descendant haut et descendant bas.

Écriture laotienne

L'alphabet laotien est basé sur l’alphabet siamois ancien, comme pour l’alphabet thaï. Il est composé de 33 consonnes et de 28 voyelles, s'écrit de gauche à droite. Certaines voyelles sont disposées au-dessus ou au-dessous de la ligne des consonnes ; il n’y a ni capitales (l’écriture est monocamérale) ni ponctuation spécifique.

Les tables ci-dessous montrent les lettres de l’alphabet laotien avec leur valeur phonologique dans l’alphabet phonétique international (API) et leur romanisation suivant

 • les normes de translitération initialement établies à partir du français, observées par le Board on Geographic Names aux États-Unis et par le Permanent Committee on Geographical Names au Royaume-Uni pour la toponymie (BGN / PCGN) ;
 • l’American Library Association et la Library of Congress aux États-Unis pour les œuvres littéraires (ALA / LC) ;
 • et les transcriptions utilisées dans les noms Unicode des lettres codées.

Consonnes

Lettre Valeur
IPA
Romanisations
Unicode BGN/PCGN ALA / LC
/k/ k
/kʰ/ kh kh/k
/kʰ/ kh kh/k
/ŋ/ ng
/ʧ/ c ch ch/t
/s/ s s s/t
/s/ s x s/t
/ɲ/ ny gn/y ny/—
/d/ d d/t d/t
/t/ t
/tʰ/ th th/t
/tʰ/ th th/t
/n/ n
Lettre Valeur
IPA
Romanisations
Unicode BGN/PCGN ALA/LC
/b/ b b/p b/p
/p/ p
/pʰ/ ph ph/p
/pʰ/ f f/p
/pʰ/ ph ph/p
/f/ f f/p
/m/ m
/j/ y
/l/ l r
/l/ l
/w/ w v / o v
/h/ h
o
/h/ h

Noyaux vocaliques

Les voyelles laotiennes sont des diacritiques qui se combinent avec une consonne de base. La table ci-dessous montre les noyaux vocaliques laotiens, combinés avec la consonne “ກ” (k). Certaines voyelles laotiennes ont 2 ou 3 représentations possibles.

IPA Unicode BGN LC IPA Unicode BGN LC IPA Unicode BGN LC IPA Unicode BGN LC
ກະ / ກັກ /a/ a ກາ /aː/ aa a ā
ກິ /i/ i ກີ /iː/ ii i ī ເກັຽະ / ກັຽກ /iə/ ia ເກັຽ / ກຽກ /iːə/ iia ie īa
ກຶ /ɯ/ y u ư ກື /ɯː/ yy u ư̄ ເກຶອະ / ເກຶອກ /ɯə/ ua ưa ເກືອ /ɯːə/ uua ư̄a
ກຸ /u/ u ou u ກູ /uː/ uu ou ū ກົວະ / ກັວກ /uə/ wa oua ua ກົວ / ກວກ /uːə/ we oua ūa
ເກະ / ເກັກ /e/ e é e ເກ /eː/ ee éé ē
ແກະ / ແກັກ /ɛ/ ei è æ ແກ /ɛː/ eei èè ǣ
ໄກະ / ກົກ /o/ o ô o ໄກ /oː/ oo ô ō
ເກາະ / ກັອກ /ɔ/ eo o ǫ ກໍ / ກອກ /ɔː/ eoo o ǭ
ເກິະ / ເກິກ /ɤ/ oe eu œ ເກີ / ເກືກ /ɤː/ oee eu œ̄
ໂກ / ໃກ / ກັຢ /ai/ ai ai ai / ay ກາຢ / ກາຽ /āi/ aai aai āi
ເກົາ /au/ ao ao ao
ກໍາ /am/ am

Vocabulaire

français lao (translitération latine) sémantique
Oui. Doy. ; Eu.
Non. Bo. (au début de la phrase)
Bonjour. Sabaidii. Aller bien.
Comment ça va ? Sabaidii penh tiang dai? Aller bien - être - façon - quelle?
je ; moi khoy
tu ; toi tiao
copain / copine fènh
Est-ce que tu as quelqu’un ? Tiao mii fènh bo? Toi - avoir - ami - non?
Oui, j’en ai. Mii. Avoir.
Doy mii. Oui - avoir.
Non, je n’en ai pas. Bo mii. Non - avoir.
Comment t'appelles-tu ? Tiao seu niang? Toi - nom - quoi?
Quel âge as-tu ? Tiao mii aniou tiak pii? Toi - avoir - âge - combien - année?
Auriez-vous une cigarette ? Tiao mii yasoup bo? Toi - avoir - cigarette - non?
Je n'ai pas de cigarette. Bo mii yasoup. Non - avoir - cigarette.
Où vas-tu ? Tiao pai sai? Toi - aller - vers où?
café noir café dam (au Nord du Laos)
café laam (au Sud du Laos)
les Français khonh Falang gens - France
As-tu faim ? Hiu khao bo ? Faim - riz - non ?

Voir aussi

Liens internes

Références


Liens externes

 • Portail des langues Portail des langues
 • Portail de l’écriture Portail de l’écriture
Ce document provient de « Lao (langue) ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Laotien de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:

 • laotien — laotien, ienne [ laɔsjɛ̃, jɛn ] adj. et n. • XIXe; var. laocien, langien 1765; de Laos ♦ Du Laos. N. Les Laotiens. N. m. Le laotien : langue thaïe parlée au Laos. ● laotien nom masculin Synonyme de lao. ● laotien (synonymes) nom masculin… …   Encyclopédie Universelle

 • Cinéma laotien — Le Cinéma laotien désigne l industrie cinématographique du Laos, et par extension les films produits et réalisés au Laos et/ou par ses ressortissants. Sommaire 1 Histoire 2 Références 3 Liens externes 4 Voi …   Wikipédia en Français

 • laotienne — ● laotien, laotienne adjectif et nom Du Laos …   Encyclopédie Universelle

 • 2009 au Laos — 2007 au Laos 2008 au Laos 2009 au Laos 2010 au Laos 2011 au Laos 2007 par pays en Asie 2008 par pays en Asie 2009 par pays en Asie 2010 par pays en Asie 2011 par pays en Asie Années : 2006 2007 2008  2009  2010 2011 2012… …   Wikipédia en Français

 • Isan — 16° N 103° E / 16, 103 …   Wikipédia en Français

 • Guerre civile laotienne — Mémorial de la guerre à Phonsavan. Informations générales Date 1953 1954 1959 1962 1964 1973 Lieu Laos Issue Cessez …   Wikipédia en Français

 • Pierre Somchine Nginn — (en lao: ສມຈິນ ງິນ) (1892 1971) est un écrivain laotien. Né à Luang Prabang, il publie en 1944 La Statuette merveilleuse, ce qui fait de lui le premier écrivain lao moderne, selon l écrivain laotien Outhine Bounyavong[1]. Biographie Pierre… …   Wikipédia en Français

 • Royaume du Laos — 17°58′N 102°36′E / 17.967, 102.6 Royaume du …   Wikipédia en Français

 • Histoire du Laos — Le Laos. Cet article présente un résumé de l histoire du Laos, un pays enclavé d Asie du Sud Est, entouré par la Birmanie (ou Myanmar), la Thaïlande, le Cambodge, le Viêt Nam et la République populaire de Chine …   Wikipédia en Français

 • Laos — ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ / ປະຊາຊົນລາວ (lo) Sathalanalat Passathipatai Passasson lao / Lao (lo) …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.